Showing: 1 - 5 of 6 RESULTS

Tikšanās 16.janvārī

Svētajiem un ticīgajiem Dieva bērniem Kristū, kas dzīvo Latvijā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! (pārfrāzējot Kolosiešiem 1:2)

Aicinu uz Dieva pielūgsmes un sadraudzības Kristū vakaru, kas notiks ceturtdien, 16.janvārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00.

Evaņģēlija patiesības vārds visā pasauē nes augļus un pastāvīgi aug (apustuļa Pāvila vārdi).

Paldies Dievam, tas aug arī pie mums, kas mācamies patiesībā izprast Viņa žēlastību!

Mēs atkal pielūgsim un slavēsim mūsu Kungu Jēzu un Tēvu, kas Viņu mums sūtījis, un teiksim Viņa neizmērojamo žēlastību!

Uz tikšanos, Teovils

(more…)

Tikšanās 26.decembrī

Un tautas cerēs uz Viņa Vārdu. (Jesajas pravietojums) /Mateja 12:21/

“… ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.” /Mateja 4:16/

Tik piemēroti vārdi šim Ziemassvētku laikam! Ikvienai tautai un tautībai! Laikā, kad liekas, Debesis ir tuvāk, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.

Šajā laikā, ceturtdien, 26.decembrī aicinu uz sadraudzību Kristū, uz Viņam veltītu slavas un pielūgsmes vakaru Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Neaizmirsīsim uzaicināt bēdīgos un grūtsirdīgos. Mūsu Kungs grib viņus iepriecināt!

Cerībā un mīlestībā, Teovils

(more…)

Tikšanās 22.novembrī

DIEVS ir mūsu PATVĒRUMS un STIPRUMS, tiešām SPĒCĪGS PALĪGS bēdu laikā. TĀPĒC MĒS NEBĪSTAMIES, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu… /Psalms 46:2-3/

Sanāksim kopā, lai stiprinātu cits citu, lai padalītos ar to, KO TAS KUNGS MUMS LABU DARĪJIS. Tikšanās Jelgavā, Dobeles šosejā 100, piektdien, 22.novembrī plkst. 19:00.

Aicināts ikviens, kas meklē Dievu un Viņa sadraudzību. Jo tikai par Viņu mēs gribam runāt un teikt Viņa lielo mīlestību! Un pateicībā pielūgt Dieva Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju – Jēzu Kristu, Valdnieku pār visu!

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa žēlastība pastāv mūžīgi! /1.Laiku 16:34/

Mīlestībā, Teovils (more…)

Tikšanās 25.oktobrī

Atkal aicinu uz sadraudzību! Vienkāršu un patiesu, bez ambīcijām, bez slēptiem nodomiem, tikai to gan – lai mūsu kopā sanākšana iepriecinātu Debesu Tēvu! Un Jēzu, mūsu Kungu! Sanāksim kopā piektdien, 25. oktobrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Vārdā lasām, ko Jēzus, mūs pieminēdams, lūdz Tēvam:

“Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.
Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.
Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis.”  (Jāņa 17:20,21,23)

Un šeit mums Vārds no apustuļa Jāņa:

“Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1.Jāņa 1:7)

Patiesi priecāšos būt kopā!

Mīlestībā, Teovils (more…)

Tikšanās 20.septembrī

Aicinu uz sadraudzību! Sadraudzību Svētā Garā! Ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu! Un savā starpā!

Kunga Jēzus Kristus ŽĒLASTĪBA un Dieva MĪLESTĪBA un Svētā Gara SADRAUDZĪBA lai ir ar jums visiem! /2.Korintiešiem 13:13/

Sanāksim kopā piektdien, 20. septembrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Mīlestībā, Teovils (more…)