Showing: 6 - 9 of 9 RESULTS

Tikšanās 25.oktobrī

Atkal aicinu uz sadraudzību! Vienkāršu un patiesu, bez ambīcijām, bez slēptiem nodomiem, tikai to gan – lai mūsu kopā sanākšana iepriecinātu Debesu Tēvu! Un Jēzu, mūsu Kungu! Sanāksim kopā piektdien, 25. oktobrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Vārdā lasām, ko Jēzus, mūs pieminēdams, lūdz Tēvam:

“Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.
Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.
Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis.”  (Jāņa 17:20,21,23)

Un šeit mums Vārds no apustuļa Jāņa:

“Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1.Jāņa 1:7)

Patiesi priecāšos būt kopā!

Mīlestībā, Teovils (more…)

Tikšanās 20.septembrī

Aicinu uz sadraudzību! Sadraudzību Svētā Garā! Ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu! Un savā starpā!

Kunga Jēzus Kristus ŽĒLASTĪBA un Dieva MĪLESTĪBA un Svētā Gara SADRAUDZĪBA lai ir ar jums visiem! /2.Korintiešiem 13:13/

Sanāksim kopā piektdien, 20. septembrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Mīlestībā, Teovils (more…)

Tikšanās 16.augustā

Rakstu visiem, kas ir Kristū Jēzū, visiem, kas vēl tikai meklē Dievu un ceļu pie Viņa, nabagiem un izsalkušiem, bagātiem un paēdušiem!

16.augustā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100, notiks Dieva un Viņa Dēla Jēzus pielūgsmes vakars.

Dosim godu Tam, kam gods nākas! Bet Viņš, būdams uzticīgs Savam Vārdam, apkalpos pie galda – ar maizi un ūdeni no Debesīm!

Jēzus saka: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem…, Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” (Lūkas 22:25-27) “…Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Mīļais, es aicinu uz labu, neapcietini savu sirdi! Gan jau Dievs Tev dos atrast laiku un iespēju piedalīties!

Mīlestībā,

Teovils (more…)

Tikšanās 18.jūlijā

UZAICINĀJUMS uz dievkalpojumu Jelgavā, Dobeles šosejā 100 ceturtdien, 18.jūlijā plkst. 19:00

“Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.”
(Kolosiešiem 3:1-2)

Un paša Kristus sacītais (Atklāsmes 3:20):

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”

Aicinu nolikt malā visu ikdienas kņadu, rūpes un ieplānotos darbus, lai šajā vakarā, kopā sanākuši, vienā prātā, pielūgtu un slavētu, un pagodinātu Dievu, Viņa Dēlu Jēzu un Svēto Garu, lai dzirdētu Dieva Vārdu, un to uzņēmuši, ticētu. Ticētu, ka Tas Kungs Dievs Savā brīnišķīgā žēlastībā mūs ir pestījis un taisnojis, ir iestājies par mums mūsu ikdienā un kārtodams kārto mūsu nesakārtotās lietas!

Viņam lai gods, slava un pateicība uz mūžu mūžiem!

Dieva mīlestībā, Teovils (more…)