Showing: 1 - 5 of 9 RESULTS

Tikšanās 06.augustā

Uzaicinājums!

Ir atspīdējusi Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem! Viņš glābj! Ikvienu, kas tic! Mēs to esam piedzīvojuši un nevaram klusēt, nepadaloties priekā!
Aicinu būt kopā Dieva bērnu sadraudzībā! Tiekamies Jelgavā, Dobeles šosejā 100 piektdien, 6.augustā plkst.19:00

Ilgojoties satikt,
Teovils

Skat. Titum 2:11-14 un 3:4-7

Tikšanās 13.februārī

Mīļie,

pārdomāju, kā darbojas un uz ko balstās Dieva ģimene, un atzinu, ka manam Tēvam nav cits motīvs rīcībai attiecībās ar mani (un visiem pārējiem Viņa bērniem), kā vienīgi mīlestība!
Viņš ir mīlestība, un mēs caur Jēzu savas dzīves apslēpuši Viņā (Kolosiešiem 3:3)!
Tādēļ, atzinuši savu Dieva bērna statusu, dāvāsim tālāk viens otram šo mīlestību, kas tik dāsni mūs apņem! Mēs esam aicināti uz sirsnīgu, neliekuļotu sadraudzību Kristū, kas ir dievišķās mīlestības akts, un Vārds saka, ka šāda kopā sanākšana Debesu Tēvam ir patīkama!

Tādēļ nebeidzu aicināt – lai dalītos mīlestībā, neko atpakaļ negaidot un neprasot!

Sadraudzības vakars notiks ceturtdien, 13. februārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Sanākim kopā, lai pateiktos Debesu Tēvam par apsolījumu Jēzū Kristū, par cerību, kas nepamet kaunā!

Ēbrejiem 10:24,25
“Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem…
… redzot tuvojamies to dienu.”

Teovils

Read mor

Tikšanās 16.janvārī

Svētajiem un ticīgajiem Dieva bērniem Kristū, kas dzīvo Latvijā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! (pārfrāzējot Kolosiešiem 1:2)

Aicinu uz Dieva pielūgsmes un sadraudzības Kristū vakaru, kas notiks ceturtdien, 16.janvārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00.

Evaņģēlija patiesības vārds visā pasauē nes augļus un pastāvīgi aug (apustuļa Pāvila vārdi).

Paldies Dievam, tas aug arī pie mums, kas mācamies patiesībā izprast Viņa žēlastību!

Mēs atkal pielūgsim un slavēsim mūsu Kungu Jēzu un Tēvu, kas Viņu mums sūtījis, un teiksim Viņa neizmērojamo žēlastību!

Uz tikšanos, Teovils

(more…)

Tikšanās 26.decembrī

Un tautas cerēs uz Viņa Vārdu. (Jesajas pravietojums) /Mateja 12:21/

“… ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.” /Mateja 4:16/

Tik piemēroti vārdi šim Ziemassvētku laikam! Ikvienai tautai un tautībai! Laikā, kad liekas, Debesis ir tuvāk, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.

Šajā laikā, ceturtdien, 26.decembrī aicinu uz sadraudzību Kristū, uz Viņam veltītu slavas un pielūgsmes vakaru Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Neaizmirsīsim uzaicināt bēdīgos un grūtsirdīgos. Mūsu Kungs grib viņus iepriecināt!

Cerībā un mīlestībā, Teovils

(more…)

Tikšanās 22.novembrī

DIEVS ir mūsu PATVĒRUMS un STIPRUMS, tiešām SPĒCĪGS PALĪGS bēdu laikā. TĀPĒC MĒS NEBĪSTAMIES, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu… /Psalms 46:2-3/

Sanāksim kopā, lai stiprinātu cits citu, lai padalītos ar to, KO TAS KUNGS MUMS LABU DARĪJIS. Tikšanās Jelgavā, Dobeles šosejā 100, piektdien, 22.novembrī plkst. 19:00.

Aicināts ikviens, kas meklē Dievu un Viņa sadraudzību. Jo tikai par Viņu mēs gribam runāt un teikt Viņa lielo mīlestību! Un pateicībā pielūgt Dieva Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju – Jēzu Kristu, Valdnieku pār visu!

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa žēlastība pastāv mūžīgi! /1.Laiku 16:34/

Mīlestībā, Teovils (more…)