Showing: 1 - 5 of 23 RESULTS

Nākamā tikšanās – 18.jūlijā

UZAICINĀJUMS uz dievkalpojumu Jelgavā, Dobeles šosejā 100 ceturtdien, 18.jūlijā plkst. 19:00

“Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.”
(Kolosiešiem 3:1-2)

Un paša Kristus sacītais (Atklāsmes 3:20):

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”

Aicinu nolikt malā visu ikdienas kņadu, rūpes un ieplānotos darbus, lai šajā vakarā, kopā sanākuši, vienā prātā, pielūgtu un slavētu, un pagodinātu Dievu, Viņa Dēlu Jēzu un Svēto Garu, lai dzirdētu Dieva Vārdu, un to uzņēmuši, ticētu. Ticētu, ka Tas Kungs Dievs Savā brīnišķīgā žēlastībā mūs ir pestījis un taisnojis, ir iestājies par mums mūsu ikdienā un kārtodams kārto mūsu nesakārtotās lietas!

Viņam lai gods, slava un pateicība uz mūžu mūžiem!

Dieva mīlestībā, Teovils (more…)

Nākamā tikšanās – 21.jūnijā

“Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām!”

Tā Ķēniņš Dāvids savā 95.dziesmā, un tāpat arī mēs.
Aicinu uz Dievam un Viņa dēlam Jēzum pienestas slavas un pielūgsmes vakaru piektdien, 21.jūnijā plkst. 19:00.

Durvis atvērtas visiem, kas meklē un alkst piedzīvot dzīvu Dievu, kas var un grib palīdzēt!

Brauc un tuvāko neatstāj mājās! Ticība nāk no dzirdētā Vārda!

Mīlestībā, ticībā un cerībā satikties, Teovils (more…)

Nākamā tikšanās – 17.maijā

Aicinu uz vietu, kur Jēzus Vārds (tituls) tiek celts pāri visiem vārdiem, vietu, kur Jēzus vārds (sacītais) tiek bagātīgi sludināts un apspriests, vietu, kur slava un pateicība Dievam skan no sirds pilnības, vietu, kur neieredz grēku, kur lūdz par slimiem un velna nomāktiem.
Tiekamies piektdien, 17.maijā Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00.
Durvis atvērtas visiem, kas meklē un alkst piedzīvot dzīvu Dievu, kas var un grib palīdzēt!

Brauc un neatstāj tuvāko mājās!

Mīlestībā, ticībā un cerībā gaidot,

Teovils (more…)

Nākamā tikšanās – 18.aprīlī

Ceturtdien, 18.aprīlī Jelgavā, Dobeles šosejā 100, septiņos vakarā ieskanēsies mūzikas instrumenti un mūsu balsis pacelsies pret Debesīm nest slavu un pielūgsmi mūsu Pestītājam Jēzum, Dievam un Svētam Garam!

Aicinu visus – priecīgos un stipros, bēdīgos un nomāktos – mums prieka vēsts pasludināma! Augšāmcelšanās vēsts par Jēzu! Viņā ir glābšana, dzīvība un pārpilnība! Ikvienam, kas tic Viņa Vārdam! (Jāņa 1:12,13)

Brauc un neatstāj tuvāko mājās!

Mīlestībā, ticībā un cerībā gaidot, Teovils

P.S.
Lūgšanu vakars otrdien, 16.aprīlī plkst. 19:00 tai pašā vietā. Aicināts katrs, kam rūp šie slavas un pielūgsmes vakari, un kas jūt Gara pamudinājumu piedalīties un lūgt.

(more…)

Nākamā tikšanās – 22.martā

Pagājušā reizē viss bija it kā ierasts – slavēšana, kuram kāds Vārds sakāms, kuram kāda liecība, bet mēs visi piedzīvojām ilgi gaidīto – Svētā Gara klātbūtni un iepriecu. Mēs priecājāmies un Gars, Dēls un Tēvs priecājās, un Dieva Debesis priecājās!
Cik ļoti gribas to nepazaudēt! Dieva mīlestību mūsu vidū, beznosacījumu sadraudzību!
Aicinu visus, kuri alkst pēc tīras, neatšķaidītas un nesagrozītas patiesības, kas ir Kristus mūsos, –
uz sadraudzību Garā piektdien, 22. martā Jelgavā, Dobeles šosejā 100, plkst. 19:00. Ja jūti sirdī pamudinājumu un ir iespēja, esi gaidīts otrdien, 19. martā uz lūgšanām tai pašā vietā un laikā.
Teovils

(more…)