“Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām!”

Tā Ķēniņš Dāvids savā 95.dziesmā, un tāpat arī mēs.
Aicinu uz Dievam un Viņa dēlam Jēzum pienestas slavas un pielūgsmes vakaru piektdien, 21.jūnijā plkst. 19:00.

Durvis atvērtas visiem, kas meklē un alkst piedzīvot dzīvu Dievu, kas var un grib palīdzēt!

Brauc un tuvāko neatstāj mājās! Ticība nāk no dzirdētā Vārda!

Mīlestībā, ticībā un cerībā satikties, Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI