“Jānis viņiem atbildēja: “Es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu.”
Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja.
Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” (Jāņa ev. 1:26-29)

LĪDZĪGI IERAKSTI